ఈ తిట్లు వింటే మీరూ తెగ నవ్వుతారు.. ఈ తిట్లు వింటే మీరూ తెగ నవ్వుతారు.. Reviewed by Chanti on June 27, 2018 Rating: 5
సామ్రాజ్ఞి రుద్రమ (మన చరిత్ర - 1) My new column in Batukamma Sunday Magazine సామ్రాజ్ఞి రుద్రమ (మన చరిత్ర - 1) My new column in Batukamma Sunday Magazine Reviewed by Chanti on May 11, 2017 Rating: 5
పెద్ద రాతి యుగం నాటి మా ఊరు.. పజ్జూరు! పెద్ద రాతి యుగం నాటి మా ఊరు.. పజ్జూరు! Reviewed by Chanti on March 11, 2017 Rating: 5
గుట్టను తొలచి..గుడిగా మలిచిన ఒకే ఒక్కడు గుట్టను తొలచి..గుడిగా మలిచిన ఒకే ఒక్కడు Reviewed by Chanti on January 27, 2017 Rating: 5
ఎర్ర రొయ్యల్లో.. చింత చిగురు..శనగపప్పు.. వేస్కొని తింటే.. ఎర్ర రొయ్యల్లో.. చింత చిగురు..శనగపప్పు.. వేస్కొని తింటే.. Reviewed by Chanti on January 24, 2017 Rating: 5
గమ్యం కాదు.. ఆ ప్రయాణం ఆస్వాదిద్దాం! The journey of LB sriram’s Heart films గమ్యం కాదు.. ఆ ప్రయాణం ఆస్వాదిద్దాం!          The journey of LB sriram’s Heart films Reviewed by Chanti on July 10, 2016 Rating: 5
ఇలా బతకడం ఒక కల(ళ)! ఇలా బతకడం ఒక కల(ళ)! Reviewed by Chanti on July 03, 2016 Rating: 5
రణదివిటీ రంగక్క.. ఒక నజియా కోసం నవల ముగింపు.. రణదివిటీ రంగక్క.. ఒక నజియా కోసం నవల ముగింపు.. Reviewed by Chanti on June 24, 2016 Rating: 5
కొన్ని వేల మరణాల తర్వాత ఒక జననం.. కొన్ని వేల మరణాల తర్వాత ఒక జననం.. Reviewed by Chanti on July 31, 2015 Rating: 5
అనన్య పర్వం - ఒక నజియా కోసం.. నవల ముందుమాట అనన్య పర్వం - ఒక నజియా కోసం.. నవల ముందుమాట Reviewed by Chanti on May 18, 2015 Rating: 5